Договір приєднання (Публічна оферта)
Дата публікування чинної редакції даного Договору приєднання:
11.02.2019
У відповідності зі ст. 634 Цивільного кодексу України, даний Договір є офертою Товариства з обмеженою відповідальністю «Айкон Рейт Україна», що публічно пропонує необмеженому колу осіб можливість отримання платних послуг з автоматизованого тестування потенційних та/або діючих працівників в рамках інтернет-сервісу Icon Rate на умовах, викладених в Договорі приєднання про надання платних послуг, що розміщений (опублікований) нижче.

Будь ласка, уважно прочитайте текст даного Договору. Якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом, ТОВ «Айкон Рейт Україна» пропонує Вам відмовитися від будь-яких дій, необхідних для акцепту (укладання даного Договору).

Проставлення галочки навпроти слів: «Я ознайомився з офертою і приймаю всі її умови» свідчить про те, що Ви повністю розумієте предмет оферти і Договору, а також повністю розумієте значення і наслідки своїх дій щодо укладення і виконання даного Договору.


ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ
про надання платних послуг


Даний Договір поширюється на всі послуги, що надаються ТОВ «Айкон Рейт Україна».

Даний Договір є юридично обов' язковим договором, що укладаєтся між Вами (далі – Клієнт) та ТОВ «Айкон Рейт Україна» (далі – Виконавець). Договір укладається щодо надання Виконавцем Клієнту послуг з автоматизованого онлайн тестування потенційних та/або діючих працівників (далі – Послуги).

Даний Договір діє безстроково.

Даний Договір приєднання публічно оголошений необмеженому колу осіб шляхом його розміщення (публікації) на Веб-сайті Виконавця і постійно доступний для ознайомлення.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

1.1. Інтернет-сервіс – інтернет-сервіс, який належить Виконавцю і представляє собою сукупність програмно-апаратних засобів для автоматизованого тестування потенційних та/або діючих працівників. Даний Інтернет-сервіс має назву Icon Rate. На момент розміщення (публікації) даного Договору, Інтернет-сервіс Icon Rate розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://app.icon-rate.com.

1.2. Веб-сайт – сайт в мережі Інтернет, за адресою якого розміщений Інтернет-сервіс. На момент розміщення (публікації) даного Договору, Веб-сайтом Інтернет-сервісу є https://icon-rate.com.

1.3. Реєстрація – дії Клієнта щодо створення Особистого кабінету на Веб-сайті Інтернет-сервісу за встановленою процедурою. Під час Реєстрації, Клієнт заповнює анкету та вказує Облікові дані.

1.4. Облікові дані – достовірна, повна і актуальна інформація, що дозволяє провести процедуру авторизації для доступу в Особистий кабінет. Дана інформація надається Клієнтом під час процедури реєстрації на Веб-сайті, може містити ім'я або найменування Клієнта, логін користувача, адресу електронної скриньки та інші відомості, які Клієнт вважатиме за необхідне повідомити про себе, або які потрібні Інтернет-сервісу.

1.5. Особистий кабінет – інтернет-сторінка Клієнта в рамках Інтернет-сервісу, в якій відображаються Облікові дані Клієнта, відомості про кількість невикористаних Тестів, дані про результати пройденого тестування, а також інша інформація, пов'язана з наданням Послуг в рамках даного Договору.

1.6. Тарифний план – сукупність цінових умов, на яких Виконавець пропонує Клієнту здійснювати використання наданих Інтернет-сервісом можливостей.

1.7. Тестування – процес, в рамках якого Претендент, перебуваючи на Веб-сайті, відповідає на поставлені в Тесті питання, результати якого відображаються в Особистому кабінеті Клієнта.

1.8. Тест – формалізоване завдання, проходження якого здійснюється в автоматизованому інтерактивному вигляді в рамках Інтернет-сервісу. За результатами даного Тесту можна судити про рівень розвитку знань, умінь та навичок Претендента при прийомі на роботу. Окрім Претендентів, Тест також можуть проходити Працівники, щоб підтвердити свої знання, уміння та навички перед та/або за запитом Клієнта, їх діючого роботодавця.

1.9. Претендент – особа, яка претендує на влаштування на певну вакансію у Клієнта, якій Клієнт за допомогою Інтернет-сервісу надає можливість пройти Тестування з метою зіставлення Клієнтом професійних навичок такого Претенденту із вимогами посади, на яку він претендує.

1.10. Працівник – діючий працівник на підприємстві Клієнта, який проходить Тестування за запитом свого роботодавця, Клієнта, з метою підтвердження власної кваліфікації, своїх знань, умінь та навичок.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


2.1. Виконавець надає Послуги з автоматизованого онлайн Тестування Претендентів та/або діючих Працівників. Дані послуги розуміються як надання Клієнту на оплатній основі можливості віддаленого тестування Претендентів в обсязі передплачених Тестів з метою зіставлення Клієнтом професійних навичок таких Претендентів із вимогами посади, на яку вони претендують.

2.2. Даний Договір є договором приєднання і вважається укладеним з моменту, коли Клієнт прийме його умови. Прийняттям умов вважається здійснення хоча б однієї дії із наступного переліку:

- здійснення Клієнтом реєстрації на Веб-сайті;
- повна попередня оплата за Послуги;
- скачування будь-яких файлів з Веб-сайту.

2.3. Приймаючи умови, Клієнт підтверджує свою згоду з тим, що даний Договір має таку ж юридичну силу, як і будь-який інший письмовий договір, підписаний Клієнтом.

2.4. У тому випадку, коли Клієнт та Виконавець уклали окремий письмовий договір про надання Послуг, такий письмовий договір є пріоритетним по відношенню до даного Договору.

2.5. Якщо Клієнт не згоден з умовами даного Договору, він не приймає його умови, тобто не здійснює хоча б одну дію із переліку в п. 2.2. даного Договору.


3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ


3.1. До початку замовлення і оплати Послуг, Клієнт повинен уважно ознайомитися з умовами даного Договору.

3.2. Клієнт здійснює замовлення Послуг через Особистий кабінет в Інтернет-сервісі, доступ до якого надається Клієнту після Реєстрації.

3.3. Клієнт отримує доступ до Особистого кабінету після внесення Облікових даних, необхідних для реєстрації Клієнта в системі Інтернет-сервісу. Клієнт здійснює підтвердження своїх Облікових даних за допомогою переходу за посиланням, спрямованим Інтернет-сервісом на вказану Клієнтом адресу електронної скриньки, або шляхом підтвердження своїх Облікових даних за допомогою внесення цифрового коду, спрямованого Клієнтом на номер телефону, вказаного Клієнтом при Реєстрації.

3.4. Після отримання Клієнтом доступу до Особистого кабінету, Клієнт може замовити і оплатити необхідну кількість Тестів, відповідно до Тарифного плану, обраного Клієнтом.

3.5. Після того, як Клієнт оплатив Тести в необхідній кількості, відповідно до запропонованого Тарифного плану в рамках Інтернет-сервісу, в Особистому кабінеті Клієнта відображається кількість передплачених і невикористаних ним Тестів.

3.6. Послуги в рамках Інтернет-сервісу надаються Клієнту в наступному порядку:

3.6.1. Клієнт вказує в спеціальному полі Особистого кабінету адресу електронної скриньки Претендента, в тестуванні якого зацікавлений Клієнт і натискає кнопку «Відправити тест».

3.6.2. Інтернет-сервіс в автоматичному режиму направляє на вказану Клієнтом адресу електронної скриньки посилання, щоб Претендент перейшов на Веб-сайт і пройшов Тестування.

3.6.3. Після того, як Претендент пройшов Тестування, результати пройденого Тесту направляються Клієнту і відображаються в його Особистому кабінеті.

3.7. Клієнт розуміє, що Тест вважається використаним і віднімається із загальної кількості Тестів, передплачених Клієнтом. Послуга з надання такого Тесту вважається наданою належним чином в момент повного завершення тесту Претендентом і появою результату в особистому кабінеті Клієнта.

3.8. Виконавець має право негайно і без спеціального повідомлення Клієнту про наступне, призупинити надання послуг в разі порушення Клієнтом будь-якого зі своїх зобов'язань, передбачених даним Договором до повного усунення Клієнтом допущеного порушення.

3.9. Виконавець має право змінювати (доповнювати) умови даного Договору в односторонньому порядку. Датою вступу в силу змін (доповнень) даного Договору є дата опублікування нової редакції даного Договору на Веб-сайті.

3.10. Клієнт зобов'язаний самостійно та регулярно знайомитися з чинною редакцією даного Договору, розміщеною на Веб-сайті. Продовження користування Послугами з боку Клієнту після вступу в силу змін (доповнень) даного Договору означає згоду Клієнта з усіма змінами.

3.11. Даним Договором не передбачено зобов'язання Виконавця повідомляти будь-яких третіх осіб про втрату Клієнтом доступу до зміни інформації, розміщеної в Особистому кабінеті, а також повідомляти про можливі наслідки, що виникли в результаті відсутності такого повідомлення.

3.12. Виконавець відповідає тільки на ті повідомлення Клієнта, які спрямовані на його контактну адресу електронної скриньки, зазначену на Веб-сайті.

3.13. Дії, вчинені з використанням логіна і пароля Клієнта, визнаються сторонами здійсненими Клієнтом і мають силу простого електронного підпису. Клієнт відповідає за будь-які дії, вчинені з використанням свого логіна/пароля в рамках Інтернет-сервісу, адреси електронної скриньки, номера телефону (в тому числі, за дії працівників Клієнта і третіх осіб), а також збереження свого логіна/пароля, і за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання Особистого кабінету Клієнта, і його простого електронного підпису. У разі крадіжки/втрати логіна та пароля, Клієнт самостійно вживає необхідних заходів, щоб змінити пароль для доступу до свого Особистого кабінету.

3.14. Клієнт підтверджує свою згоду з тим, що виконання команди (клік, натискання клавіші і т. д.) через інтерфейс Веб-сайту Інтернет-сервісу означає волевиявлення Клієнта відносно замовлення та/або активації послуг відповідно до цінових та інших параметрів (обраних Тарифних планів), визначеними в рамках Інтернет-сервісу та вказаних на Веб-сайті.

3.15. Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р., вказуючи всі свої Облікові дані та будь-яку іншу інформацію, Клієнт, Претендент та Працівник тим самим надають свою згоду і дозволяють здійснювати обробку своїх персональних даних (ім'я або найменування, контактний телефон, адреса електронної скриньки тощо) Виконавцем, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, використання, знищення персональних даних, з метою, пов'язаною з наданням платних Послуг з автоматизованого Тестування, а також з метою збору й обробки статистичної інформації та проведення маркетингових досліджень. Клієнт, Претендент та Працівник підтверджують, що їм відома мета використання їх персональних даних та висловлюють свою повну згоду на їх використання.


4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ І ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ


4.1. Вартість послуг в рамках Інтернет-сервісу розраховується виходячи з Тарифного плану, обраного Клієнтом.

4.2. Для оплати послуг, Клієнт перераховує на банківський рахунок Виконавця суму грошових коштів, яка необхідна для оплати бажаної Клієнтом кількості Тестів за Тарифним планом.

4.3. Після надходження коштів на банківський рахунок Виконавця, в Особистому кабінеті Клієнта відображається кількість оплачених Тестів, а також обраний Клієнтом Тарифний план.

4.4. Оплата Послуг здійснюється у безготівковій формі будь-яким із способів, запропонованих на Веб-сайті. Деякі способи оплати Послуг можуть передбачати комісію чи плату за послуги еквайра, агрегатора платежів, банку тощо.

4.5. Послуги надаються Виконавцем на умовах повної попередньої оплати.

4.6. Безпека, конфіденційність, а також інші умови використання обраних Клієнтом способів оплати виходять за рамки даного Договору і регулюються угодами між Клієнтом і відповідними організаціями, що здійснюють переказ грошових коштів за дорученням Клієнта.

4.7. При оплаті безготівковим переказом на підставі виставленого рахунку, Клієнт також зобов'язаний вказати в платіжному документі дані, включені в виставлений Клієнтові рахунок на оплату.

4.8. При відсутності та/або неправильному зазначенні перерахованих в пункті 5.7. даного Договору даних, Виконавець має право вважати, що зобов'язання по оплаті не виконані Клієнтом належним чином, або Виконавець має право самостійно ідентифікувати платіж згідно з даними власного обліку.

4.9. Виконавець не несе відповідальність за збитки, які можуть виникнути у Клієнта та/або третіх осіб у разі неправильно зазначеного призначення платежу при перерахуванні грошових коштів в рамках даного Договору.

4.10. Найменування, адреса електронної скриньки, контактна та інша інформація (далі - Реквізити Клієнта) в платіжних документах, актах про надані послуги та інших документах, що формуються Виконавцем згідно з даним Договором, вказуються Виконавцем відповідно до реквізитів Клієнта, які відображаються в Особистому кабінеті останнього.

4.11. Клієнт самостійно несе відповідальність за правильність зазначених у своєму Особистому кабінеті Реквізитів Клієнта. У разі зміни таких Реквізитів, Клієнт зобов'язаний негайно внести відповідні зміни в Реквізити Клієнта у своєму Особистому кабінеті. В разі неможливості самостійно змінити такі дані, Клієнт повинен повідомити Виконавця про такі зміни самостійно, надавши у додатку документи, які підтверджують такі зміни.

4.12. Виконавець має право перевіряти правильність реквізитів, зазначених у Особистому кабінеті Клієнта, шляхом звірки з даними, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. При наявності розбіжностей, Виконавець має право коригувати відповідні дані, використовуючи в якості ідентифікатора Клієнта вказаний їм ІПН, або код ЄДРПОУ.

4.13. Клієнт висловлює свою згоду з тим, що статистичні дані Інтернет-сервісу будуть достатнім підтвердженням факту наданих в рамках даного Договору Послуг.

4.14. Виконавець надає можливість вивантаження з Особистого кабінету Клієнта копії рахунку-фактури та акту про надані послуги за звітний місяць. За окремим запитом Клієнта, Виконавець може також направити зазначені документи на адресу електронної скриньки, вказаною в Особистому кабінеті Клієнта та/або передати оригінали у обумовлений Сторонами спосіб. Один примірник акту про надані послуги повинен бути підписаний Клієнтом і повернений Виконавцю до 15 (п'ятнадцятого) числа місяця, наступного за звітним місяцем. У разі незгоди з актом, Клієнт повинен в той же термін надати Виконавцю письмову мотивовану відмову від підписання акту.

4.15. Відповідальність за отримання будь-яких документів (в тому числі, актів про надані послуги, повідомлень тощо) способами, зазначеними в пункті 4.14. даного Договору лежить на Клієнті. Виконавець, в разі направлення документів (копій документів) способами, зазначеними в пункті 4.14. даного Договору, не несе відповідальності за затримку або неотримання Клієнтом актів (повідомлень тощо), якщо це стало результатом несправності систем зв'язку, дій/бездіяльності провайдерів, операторів зв'язку, втрати Клієнтом доступу до Особистого кабінету, електронної скриньки, на яку мають прийти копії документів, а також у разі незнаходження Клієнта за його адресою, якщо він її окремо та додатково вказав, а також в будь-яких інших випадках, коли можливість отримання документів Клієнтом знаходиться поза зоною контролю Виконавця.

4.16. У разі неотримання Виконавцем підписаного Клієнтом акту про надані послуги або вмотивованої відмови в термін, зазначений в пункті 4.14. даного Договору (в тому числі, через відмову Клієнта або його представника від отримання акту та/або інших документів, чи зазначення Клієнтом неналежного адреси для отримання документів) послуги вважаються наданими Виконавцем належним чином і в повному обсязі.

4.17. Виконавець може односторонньо змінювати ціну Послуг на власний розсуд шляхом публікації нової ціни на Веб-сайті.


5. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН


5.1. Обов'язки Виконавця:

5.1.1. Надати Клієнту Послуги відповідно до положень даного Договору, при наявності технічної можливості надання таких Послуг.

5.2. Обов'язки Клієнта:

5.2.1. Дотримуватися при користуванні Послугами вимог чинного законодавства України та положень даного Договору.

5.2.2. На вимогу Виконавця, надати інформацію і документи, необхідні для ідентифікації Клієнта як сторони Договору, в тому числі, при направленні Клієнтом на адресу Виконавця заяв, повідомлень тощо.

5.3. Клієнту забороняється:

5.3.1. Використовувати доступ до Особистого кабінету не для власних цілей, які пов'язані з передачею у тимчасове користування доступу до Особистого кабінету або публікації результатів Тестування на будь-яких веб-сторінках у мережі Інтернет або поза нею.

5.3.2. Надавати іншим особам можливість скористатися його доступом до Особистого кабінету, окрім осіб, які є його співробітниками та/або працюють в компанії Клієнта.

5.3.3. Надавати доступ до Особистого кабінету через електронні системи інформації, в тому числі, через мережу Інтернет таким чином, що будь-яка особа може отримати даний доступ з будь-якого місця та у будь-який час за власним вибором.

5.3.4. Використовувати доступ до Особистого кабінету або свій обліковий запис на Веб-сайті для надання мережевих послуг з метою поширення результатів Тестування.

5.4. Клієнт має право:

5.4.1. Відмовитися від e-mail розсилки Виконавця на вказану Клієнтом адресу електронної скриньки під час Реєстрації. Для цього Клієнт повинен повідомити про своє небажання отримувати розсилку від Виконавця листом на електронну скриньку Виконавця, зазначену на Веб-сайті.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


6.1. За порушення умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену даним Договором та чинним законодавством України.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за збитки, завдані Клієнтом в результаті неможливості користування Послугами, внаслідок помилок, пропусків, перерв в роботі, видалення файлів, дефектів, затримок в роботі або передачі даних та інших причин технологічного характеру, а також внаслідок неналежної якості каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Інтернет-сервісу.

6.3. Виконавець ні за яких обставин не несе відповідальності за даним Договором за:

6.3.1. Будь-які дії/бездіяльність, що є прямим або непрямим результатом дій/бездіяльності Клієнта та/або третіх осіб.

6.3.2. Будь-які збитки та/або упущену вигоду Клієнта і/або третіх сторін незалежно від того, чи міг Виконавець передбачити можливість таких збитків чи ні.

6.4. Клієнт проінформований і погоджується з тим, що частина операцій, включаючи, крім іншого, операції з перерахування грошових коштів за даним Договором, не контролюється і не відстежується Виконавцем особисто або через третіх осіб. Виконавець не несе відповідальності за переказ і/або надходження грошових коштів Клієнта за даним Договором.

6.5. Виконавець зобов'язується докладати всі зусилля у розумних межах для належного надання Послуг, проте не відповідає за неможливість надання Послуг в разі:

6.5.1. Технологічних несправностей каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Інтернет-сервісу, Особистого кабінету Клієнта, або втрати доступу до мережі Інтернет – до усунення таких несправностей або відновлення доступу.

6.5.2. Наявності ознак несанкціонованого доступу до управління Особистим кабінетом Клієнта – на термін дії таких обставин.

6.5.3. У випадках, які підпадають під визначення обставин непереборної сили – на термін дії таких обставин.

6.6. У разі заподіяння збитків Клієнту з вини Виконавця, Виконавець несе перед Клієнтом відповідальність в сумі, що не перевищує вартості замовлених і оплачених Клієнтом, але не отриманих з вини Виконавця послуг.

6.7. Виконавець не відповідає перед Клієнтом за будь-які інші збитки та/або витрати, включаючи упущену вигоду і непрямі збитки, в тому числі ті, що виникли у Клієнта у зв'язку з порушенням Клієнтом даного Договору при розміщенні інформації в рамках його Особистого кабінету, а також інших дій Клієнта в рамках Інтернет-сервісу.

6.8. Відповідальність за збереження в таємниці пароля для доступу до Особистого кабінету покладається на Клієнта.

6.9. Виконавець не відповідає перед Клієнтом за дії третіх осіб, що призвели до крадіжки/втрати логіна або пароля від Особистого кабінету Клієнта, а також будь-які витрати, збитки та/або упущену вигоду, що виникли у Клієнта у зв'язку з несанкціонованим доступом третіх осіб до управління Особистим кабінетом такого Клієнта.

6.10. Клієнт несе відповідальність у повному обсязі за:

6.10.1. Достовірність відомостей, зазначених ним при Реєстрації.

6.10.2. Достовірність інформації, що міститься в його Особистому кабінеті.

6.11. У разі порушення Клієнтом умов даного Договору, Виконавець має право припинити надання Послуг до моменту усунення Клієнтом допущених порушень і відшкодування (компенсації) заподіяних Виконавцю такими порушенням збитків у повному обсязі та/або розірвати даний Договір в порядку, передбаченому розділом 7 даного Договору.


7. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ


7.1. Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти відповідно до пункту 2.2. даного Договору та діє до моменту його розірвання (припинення) в порядку, передбаченому даним Договором.

7.2. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому позасудовому порядку відмовитися від виконання даного Договору (розірвати даний Договір) як повністю, так і в частині, з повідомленням про це Клієнта через його Особистий кабінет, на адресу його електронної скриньки або іншим способом.

7.3. При порушенні Клієнтом умов даного Договору, Особистий кабінет може бути заблокований без спеціального повідомлення про це Клієнта.

7.4. Даний Договір припиняється достроково в разі припинення (блокування) доступу Клієнта до його Особистого кабінету з ініціативи Клієнта.

7.5. При припиненні дії даного Договору з ініціативи Клієнта та при відсутності з боку такого Клієнта порушень умов даного Договору, Клієнт має право звернутися до Виконавця з вимогою про повернення коштів за невикористані Тести, за умови, що з моменту оплати рахунку на Тести пройшло не більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів, з розрахунку вартості 1 (одного) Тесту за обраним Клієнтом Тарифним планом (далі - Невикористаний залишок).

7.6. Виконавець не здійснює відшкодування вартості вже наданих послуг.

7.7. Повернення Невикористаного залишку здійснюється на підставі письмової заяви та/або листу про відшкодування коштів Клієнта за встановленою Виконавцем формою, або іншим узгодженим Сторонами способом.

7.8. У разі потреби та на запит Виконавця, для повернення Невикористаного залишку, Клієнт зобов'язаний надати документи та інформацію, необхідні Виконавцю для ідентифікації Клієнта.

7.9. Повернення Невикористаного залишку проводиться протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня надходження заяви та/або листу про відшкодування коштів від Клієнта, зазначеної в пункті 7.7. даного Договору, а також з дня надходження документів, які вимагаються Виконавцем відповідно до пункту 7.8. даного Договору (якщо стосовно них був здійснений запит).

7.10. У разі не подання всіх документів та інформації, необхідних для повернення Невикористаного залишку, в задоволенні вимоги Клієнта про повернення такого Невикористаного залишку може бути відмовлено.


8. ІНШІ УМОВИ


8.1. Даний Договір, його укладання та виконання регулюється чинним законодавством України.

8.2. Всі питання, не врегульовані даним Договором або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до матеріального права України.

8.3. Будь-які спори, що виникають з даного Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Клієнтом та Виконавцем. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

8.4. Будь-які повідомлення за даним Договором можуть бути спрямовані однією стороною іншій стороні:

8.4.1. По електронній скриньці:

8.4.1.1. на адресу електронної скриньки Клієнта, зазначеної ним при Реєстрації, або адресу електронної скриньки Клієнта, вказаної Клієнтом пізніше в Особистому кабінеті (в разі якщо адреса електронної скриньки Клієнта була у подальшому змінена Клієнтом), з адреси електронної скриньки Виконавця, вказаної на Веб-сайті, у разі, якщо одержувачем є Клієнт.

8.4.1.2. На адресу електронної скриньки Виконавця, зазначену на Веб-сайті, з адреси електронної скриньки Клієнта, якщо одержувачем є Виконавець.

8.4.1.3. Кур'єрською службою з підтвердженням доставки.

8.5. У разі якщо одне чи більше положень даного Договору з будь-якої причини є недійсними (не мають юридичної сили), така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення даного Договору, які залишаються в силі.

8.6. Чинна редакція даного Договору розміщена на Веб-сайті за адресою: https://icon-rate.com/uk/oferta.

8.7. Даний Договір складено українською та російською мовами, що мають однакову юридичну силу. У випадку розбіжностей між українською та російською версією, українська версія має перевагу.


ТОВ «Айкон Рейт Україна»

04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 36
п/р 2600083323 в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк»
МФО 334851
код ЄДРПОУ 42710092
тел: +380 (63) 937 27 50
e-mail: contact@icon-rate.com